01.01.2020 Thánh Lễ Đầu Năm
01.01.2020 Thánh Lễ Đầu Năm
01.01.2020 Thánh Lễ Đầu Năm Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Sầu Bi Bethen
25.12.2019 Lễ Giáng Sinh
25.12.2019 Lễ Giáng Sinh
Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Tại Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen 2019
2019 Mừng Ngân Khánh 25 Năm
2019 Mừng Ngân Khánh 25 Năm
Mừng Ngân Khánh 25 Năm Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Liên Giáo Phận Münster Và Osnabrück
2019 Trại Thăng Thiên
2019 Trại Thăng Thiên
Trại Thăng Thiên - Himmelfahrt Camp
2019 Đại Hội Phục Sinh Tam Nhật Thánh
2019 Đại Hội Phục Sinh Tam Nhật Thánh
Gia Đình Sống Đức Tin - Đại Hội Phục Sinh Tam Nhật Thánh 2019
2019 Lễ Gia Đình
2019 Lễ Gia Đình
Familiengottesdienst - Lễ Gia Đình 10.03.2019