01.01.2020 Thánh Lễ Đầu Năm Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Sầu Bi Bethen