Tĩnh Tâm Phục SInh 2023
Tĩnh Tâm Phục SInh 2023
Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa; Đàng Thánh giá; Nghe giảng & Sinh hoạt
Tĩnh tâm Phục sinh 2023
Tĩnh tâm Phục sinh 2023
Thánh lễ Tiệc ly và những công tác chuẩn bị cho kỳ Tĩnh tâm Phục sinh 2023 tại Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen.