Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück

Mừng Ngân Khánh 25 Năm Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Liên Giáo Phận Münster Và Osnabrück