Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück

Trại Thăng Thiên - Himmelfahrt Camp